Multilinear Galois Mode (MGM)
draft-smyshlyaev-mgm-17

Revision differences

Document history

Date Rev. By Action
2020-03-18
17 Lidiya Nikiforova New version available: draft-smyshlyaev-mgm-17.txt
2020-03-18
17 (System) New version approved
2020-03-18
17 (System)
Request for posting confirmation emailed to previous authors: Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>, Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Smyshliaeva Ekaterina <ess@cryptopro.ru>, Vasily Shishkin ...
2020-03-18
17 Lidiya Nikiforova Uploaded new revision
2020-01-26
16 Adrian Farrel Tag Awaiting Reviews set.
2020-01-19
16 Adrian Farrel ISE state changed to Finding Reviewers from In ISE Review
2019-12-12
16 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-16.txt
2019-12-12
16 (System) New version approved
2019-12-12
16 (System)
Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>, Smyshliaeva Ekaterina ...
2019-12-12
16 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2019-12-05
15 (System) Revised ID Needed tag cleared
2019-12-05
15 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-15.txt
2019-12-05
15 (System) New version approved
2019-12-05
15 (System)
Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>, Smyshliaeva Ekaterina ...
2019-12-05
15 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2019-11-28
14 Adrian Farrel Tag Revised I-D Needed set.
2019-11-28
14 Adrian Farrel ISE state changed to In ISE Review from Submission Received
2019-10-26
14 Adrian Farrel Notification list changed to Adrian Farrel <rfc-ise@rfc-editor.org>
2019-10-26
14 Adrian Farrel Document shepherd changed to Adrian Farrel
2019-10-26
14 Adrian Farrel ISE state changed to Submission Received
2019-10-26
14 Adrian Farrel Intended Status changed to Informational from None
2019-10-26
14 Adrian Farrel Stream changed to ISE from None
2019-10-23
14 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-14.txt
2019-10-23
14 (System) New version approved
2019-10-23
14 (System)
Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>, Smyshliaeva Ekaterina ...
2019-10-23
14 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2019-10-18
13 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-13.txt
2019-10-18
13 (System) New version approved
2019-10-18
13 (System)
Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>, Smyshliaeva Ekaterina ...
2019-10-18
13 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2019-10-14
12 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-12.txt
2019-10-14
12 (System) New version approved
2019-10-14
12 (System)
Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>, Smyshliaeva Ekaterina ...
2019-10-14
12 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2019-06-18
11 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-11.txt
2019-06-18
11 (System) New version approved
2019-06-18
11 (System) Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>
2019-06-18
11 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2019-04-19
10 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-10.txt
2019-04-19
10 (System) New version approved
2019-04-19
10 (System) Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>
2019-04-19
10 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2018-10-19
09 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-09.txt
2018-10-19
09 (System) New version approved
2018-10-19
09 (System) Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>
2018-10-19
09 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2018-06-29
08 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-08.txt
2018-06-29
08 (System) New version approved
2018-06-29
08 (System) Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>
2018-06-29
08 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2018-04-12
07 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-07.txt
2018-04-12
07 (System) New version approved
2018-04-12
07 (System) Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>
2018-04-12
07 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2018-03-05
06 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-06.txt
2018-03-05
06 (System) New version approved
2018-03-05
06 (System) Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>
2018-03-05
06 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2018-03-05
05 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-05.txt
2018-03-05
05 (System) New version approved
2018-03-05
05 (System) Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>
2018-03-05
05 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2018-03-05
04 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-04.txt
2018-03-05
04 (System) New version approved
2018-03-05
04 (System) Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>
2018-03-05
04 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2018-03-05
03 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-03.txt
2018-03-05
03 (System) New version approved
2018-03-05
03 (System) Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>
2018-03-05
03 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2018-03-05
02 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-02.txt
2018-03-05
02 (System) New version approved
2018-03-05
02 (System) Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>
2018-03-05
02 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2018-03-02
01 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-01.txt
2018-03-02
01 (System) New version approved
2018-03-02
01 (System) Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>
2018-03-02
01 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2018-03-02
00 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-00.txt
2018-03-02
00 (System) New version approved
2018-03-02
00 Smyshliaeva Ekaterina
Request for posting confirmation emailed  to submitter and authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>, Ekaterina ...
2018-03-02
00 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision